URKUYÖ JA AARIA RY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
Laadittu 25.5.2018 (yhteystietoja muokattu 8.4.2021)

1. Rekisterinpitäjä
Urkuyö ja Aaria ry, info@urkuyofestival.fi. Ahertajantie 6 D, 02100 Espoo.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jussi Merikanto, etunimi.sukunimi@urkuyofestival.fi. Ahertajantie 6 D, 02100 Espoo.

3. Rekisterin nimi
Urkuyö ja Aaria festivaalin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Tämän henkilötietorekisterin tarkoituksena on toimia Urkuyö ja Aaria festivaalin asiakasrekisterinä. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

– Urkuyö ja Aaria festivaalin palveluista ja tuotteista tiedottaminen
– Markkinointi ja myynnin edistäminen
– Asiakastutkimukset
– Asiakassuhteen hoitaminen
– Laskutus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, asiakassuhteen täytäntöönpanoon tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun markkinoida tuotteitaan.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niiden käsittely on asianmukaista.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä seuraavia henkilötietoja:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Organisaation nimi
– Ammattinimike
– Suoramarkkinointia koskevat asiakkaan valinnat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelujen käytön yhteydessä ja asiakassuhteen hoitamisen aikana sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla.

Rekisteriin liitetään mm. Urkuyö ja Aaria festivaalin uutiskirjeen tilanneet, Urkuyö ja Aarian yhteistyötahojen edustajat sekä Urkuyö ja Aaria festivaalin pääsylipun ostajat, jotka ovat lipunoston yhteydessä antaneet suostumuksen henkilötietojensa säilyttämiseen. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, mm. erilaisissa markkinointitapahtumissa sekä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten ja järjestöjen internetsivustoilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseksi.

Urkuyö ja Aaria käyttää sähköisten uutiskirjeiden ja markkinointiviestien lähettämiseen Mailchimp-palvelua, joka on tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukainen. Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteita säilytetään Mailchimp-palvelussa. Mailchimp-palveluun voidaan tallentaa myös muiden asiakasrekisterissä olevien sähköpostiosoitteita festivaalin tiedotusta ja markkinoimista varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n ja 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä sekä kun Euroopan komission asettaman tietosuoja-asetuksen 45 artikla täyttyy (siirron kohdemaassa on varmistettu riittävä tietosuoja).

Uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävän Mailchimp-palvelun omistaa Yhdysvalloissa sijaitseva The Rocket Science Group LLC, joka on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta, joka velvoittaa toimijat noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

9. Evästeet

Urkuyö ja Aarian kotisivuilla www.urkuyofestival.fi käytetään Google Analytics -evästeitä. Google Analytics kerää ensimmäisen osapuolen evästeitä, laitteeseen tai selaimeen liittyvää dataa, IP-osoitteita sekä sivustolla tehtyjä toimia, jotta se voi mitata ja raportoida tilastoja, jotka koskevat käyttäjän toimintaa verkkosivustolla. Evästeiden avulla selvitetään, kuinka paljon sivustolla on kävijöitä, kuinka kauan kävijät viipyvät sivustolla sekä kävijöiden maantieteellinen sijainti parantaaksemme sivuston käytettävyyttä. Sivustolla ei kerätä mainosevästeitä, eikä tietoja käytetä uudelleenmarkkinointiin. Käyttäjät voivat estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Tällä saattaa olla vaikutuksia sivuston toimintaan.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietotekniset laitteet ja sähköinen rekisteriaineisto säilytetään suojatuissa tiloissa. Sähköinen rekisteriaineisto on suojattu palomuurilla ja vain käyttäjien tiedossa olevilla salasanoilla. Asiakirjat säilytetään lukituissa kaapeissa. Rekisterin käyttöoikeus on vain määrätyillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet, joiden toimeenpanemiseksi rekisteröidyn tulee esittää pyyntö rekisterinpitäjälle sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse.

Oikeus tiedon tarkastamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Uutiskirjeen tilaajat voivat tarkastaa omat tietonsa myös uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

Oikeus tiedon oikaisemiseen

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus tiedon poistamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa rekisteristä. Rekisteröidyn ilmoitettua pyyntönsä tietojen poistamisesta rekisterinpitäjällä, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa. Uutiskirjeen tilaajat voivat poistaa tietonsa myös uutiskirjeen lopussa olevaa peruutuslinkkiä käyttäen. Tiedot poistuvat samalla myös uutiskirjepalvelun tarjoajan palvelimelta.